Stay Alive medicinsk simulering

Konsulttjänster inom medicinsk simulering

Stay Alive erbjuder medicinska simuleringar enligt SMART konceptet. Målet med simuleringarna är att förbättra kommunikation och samarbete.

Simuleringarna sker på den egna vårdenheten, i bekant miljö. I simuleringarna deltar alla professioner på vårdenheten. Simuleringar lämpar sig även för att testköra nybyggda vårdenheter.

SMART konceptet är skapat och utvecklat av Kliniskt Träningscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nedan följer ett exempel på hur en simulering kan se ut:

Instruktören har förberett ett scenario som personalen skall agera utifrån.

En patient som drabbats av hypoglykemi

1. Instruktören presenterar vad personalen skall fokusera på under simuleringen.

Personalen skall fokusera på ABCDE bedömning

2. Personalen får bakgrundsinformation om scenariot.

Gösta 70år vårdas för hjärtsvikt, han planeras hem i eftermiddag. Göstas fru kommer mitt i pågående rapportering till kansliet och berättar att Gösta är blek, orolig och kallsvettig.

3. Simuleringen genomförs till exempel ett i patientrum.

Personalen skall samarbeta och kommunicera för att tillsammans hjälpa Gösta. Det poängteras alltid av instruktören att simuleringen INTE är ett test på medicinska kunskaper, utan en möjlighet att träna på samarbete och kommunikation.

4. Efter simuleringen kommer personalen att reflektera kring vad som fokuserats på under simuleringen.

Personalen skall reflektera kring ABCDE bedömning

5. Avslutningsvis har instruktören valt ut ett ytterligare ämne som personalen reflekterar kring.

Personalen skall reflektera kring larmrutiner

Vad personalen skall fokusera på och vad som reflekteras kring efteråt går att anpassa enligt just ert behov.

0 +
personer utbildades inom första hjälpen 2023